Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2023 | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2023

  30 December, 2022
Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2023

Na začiatku alebo pri zmene každého podnikania stojí daný podnikateľ pred mnohými otázkami a jednou z nich je aj voľba formy, v rámci ktorej bude prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť. V aktuálnom článku prinášame čitateľom porovnanie dvoch najbežnejších foriem výkonu podnikateľskej činnosti na Slovensku – živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Aj v tomto prípade pritom platí, že každé podnikanie je originálom a to, čo je výhodou pre jedného, môže byť obmedzením pre druhého a naopak, preto by si mal každý podnikateľ dôkladne zvážiť pre a proti danej formy podnikania v konkrétnom čase.

Ručenie za záväzky z podnikania v roku 2023

Živnosť v roku 2023

Zákon č. 455/1001 Zb. o živnostenskom podnikaní v aktuálnom znení (ďalej len ako „živnostenský zákon“) definuje živnosť nasledujúcim spôsobom:

Živnosťou je:

 • sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne,
 • vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
 • za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Vyššie uvedené atribúty tak jasne naznačujú, že živnostník vykonáva podnikateľskú činnosť formou živnostenského oprávnenia (živnosti) osobne a samostatne, pričom však môže spolupracovať aj s inými pracovníkmi, prípadne ich zamestnávať.

Dôležitý rozdiel medzi živnosťou a s.r.o.:

Dôležitým prvkom živnosti, ktorým sa odlišuje od s.r.o. je výkon živnosti vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, z čoho vyplýva aj forma ručenia, kedy živnostník ručí za záväzky vzniknuté zo svojho podnikania celým svojím majetkom – aj osobným a aj tým, ktorým patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

TIP:

Ak nechce druhý z manželov, aby bol majetok z bezpodielového spoluvlastníctva predmetom ručenia v prípade podnikania manžela / manželky, ktorý / ktorá podniká, možno podať na súd návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z uvedeného dôvodu. V praxi tieto prípady nie sú vôbec výnimočné a postup nie je náročný.

Spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2023

Spoločnosť s ručením obmedzeným je kapitálovou spoločnosťou, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady jej spoločníkov. Jej majetok je oddelený od majetku spoločníkov, z čoho vyplýva aj základný princíp ručenia v tejto forme podnikania. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti voči tretím osobám len do výšky svojich nesplatených vkladov.

 • Ak spoločníci splatia svoje vklady ihneď pri vzniku spoločnosti, tak svojím osobným majetkom za záväzky spoločnosti neručia vôbec.

Založenie, prevádzkovanie a ukočnenie živnosti a s.r.o v roku 2023

Založenie, prevádzkovanie a ukončenie živnosti aj s.r.o. je regulované v právnych predpisoch, každý proces je však trošku iný.

Založenie, prevádzkovanie a ukončenie živnosti v roku 2023

Založenie živnosti je pomerne jednoduchý proces. Podnikateľ si na začiatku musí zvoliť druh vykonávanej živnosti a ohlásiť živnosť s cieľom získania živnostenského oprávnenia. Ohlásenie pritom možno urobiť elektronicky alebo osobne na Jednotnom kontaktnom mieste (JKM). Živnosť možno rovnakým spôsobom prerušiť na potrebné obdobie alebo úplne zrušiť.

Poplatky sú nasledovné:

 • 5 eur za každú voľnú živnosť (bezplatné pri elektronickom podaní),
 • 15 za každú viazanú živnosť (7,50 pri elektronickom podaní).

Založenie, prevádzkovanie a ukončenie s.r.o. v roku 2023

Zákon rozlišuje založenia a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť sa zakladá rozhodnutím jedného alebo viacerých spoločníkov, ktorí sú v zmysle zákona č. 523/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej len ako „obchodný zákonník“) povinní vypracovať zakladateľské dokumenty (spoločenskú zmluvu / zakladateľskú listinu a iné prílohy v zmysle zákona) a zároveň musia ohlásiť začatie prevádzkovania živnosti na Živnostenský úrad (JKM). Následne spoločnosť vzniká až zápisom do Obchodného registra SR, kde treba podať návrh na jej zápis do tohto registra.

Upozornenie:

V prípade s.r.o. možno podať návrh na zápis do Obchodného registra SR už len elektronicky.

Pri založení musí dosiahnuť s.r.o. základné imanie minimálne 5 000 eur, pričom vklad každého spoločníka musí byť minimálne 750 eur. Splatených na začiatku musí byť 30 % z každého vkladu spoločníka.

V prípade s.r.o. zároveň nemožno prerušiť podnikanie tak, ako je to pri živnosti, podnikateľ však môže mať založenú s.r.o. aj keď nevykonáva podnikateľskú činnosť po určitú dobu (tzv. spiaca s.r.o.).

Veľký rozdiel je však v praxi medzi ukončením živnosti a s.r.o. Kým živnosť možno ukončiť jednoduchým ohlásením na JKM, tak pri s.r.o. je tento proces oveľa komplikovanejší, riadený zákonom a dalo by sa povedať, že ukončiť podnikanie formou s.r.o. nie je vôbec jednoduché. Jednou z jednoduchších možností je predaj s.r.o, v takomto prípade však treba nájsť kupcu.

Účtovníctvo a korporátne procesy

Pri porovnaní živnosti a s.r.o z pohľadu účtovníctva zistíme, že voľnejší režim ustanovuje zákon pri živnostiach, kde nemusia živnostníci vôbec viesť účtovníctvo a stačí im daňová evidencia či možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov.

Pri s.r.o. legislatíva ukladá povinnosť účtovať v podvojnom účtovníctve a niektoré rozhodnutia sú spojené aj s ďalšími zákonnými povinnosťami alebo povinnosťami ukotvenými v zakladateľských dokumentoch firmy a spoločníci ich musia prijímať na valnom zhromaždení či nasledovať iné zákonom alebo spoločníkmi ustanovené pravidlá a postupy.

 • Niektoré pravidlá sa neuplatnia v prípade, že sa jedná v praxi o jednoosobovú s.r.o. Vtedy je vedenie firmy a prijímanie rozhodnutí jednoduchšie.

Súkromie v podnikaní

Zaujímavým aspektom, ktorý mnohí podnikatelia pri rozhodovaní sa pre určitú formu podnikania často neberú do úvahy, je zverejňovania informácií o danom podnikaní. Spoločnosti s ručením obmedzeným majú povinnosť zverejňovať v Zbierke listín svoje výsledky hospodárenia formou účtovných závierok, čo v praxi znamená napríklad aj to, že údaje ako zisk firmy, jej strata, stav hotovosti, výška mzdových nákladov a mnohé iné údaje a infomrácie sú dostupné komukoľvek, kto sa zaujíma o dané podnikanie. Živnostníci takú povinnosť nemajú.

Na záver možno ešte spomenúť, že spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať až 50 spoločníkov, pričom živnosť je určená na prevádzkovanie podnikanie jednotlivca. To však neznamená, že tento nemôže mať iných partnerov a dohodnúť zmluve rôzne formy spolupráce. Najväčšou výhodou s.r.o však aj naďalej ostáva forma neobmedzeného ručenia (za predpokladu splatených vkladov) a z pohľadu daní a odvodov je to aj väčšia miera optimalizácie týchto nákladov.

V tabuľke pripájame krátky prehľad porovnania živnosti a s.r.o. v roku 2023:

 ŽivnosťS.r.o.
Založenie, prerušenie a ukončenie podnikania

Jednoduché ohlásenie:

 • osobne na JKM
 • elektronicky
 • ohlásenie prerušenia
 • ohlásenie ukončenia
 • zákonom ustanovený proces, tvorba zakladateľských dokumentov,
 • ohlásenie živnosti,
 • návrh na zápis s.r.o. do ORSR elektronicky
 • prerušiť činnosť nemožno, možno však ponechať tzv. spiacu s.r.o.
 • zložitý proces ukončenia riadený zákonom s mnohými povinnosťami,
 • možnosť predaja s.r.o.
Poplatky
 • 5 eur voľná živnosť a 15 eur viazaná pri osobnom podaní,
 • 0 eur voľná živnosť a 15 eur viazaná živnosť pri elektronickom podaní
 • rovnaké poplatky pri ohlásení živnosti,
 • vklad každého spoločníka vo výške minimálne 750 eur a povinnosť splatiť pri založení s.r.o. min. 30 % z tohto vkladu,
 • min. Základné imanie s.r.o vo výške 5 000 eur
Ručenie
 • celým svojím majetkom aj majetkov v BSM, ak nebol podaný návrh na zrušenie BSM
 • s.r.o. ručí celým svojím majetkom,
 • spoločníci len do výšky svojich nesplatených vkladov
Odvody
 • odvody do Sociálnej poisťovne až po určitej dobe po začatí podnikania
 • odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2023 vo výške 84,77 eur
 • spoločník v s.r.o., ak nemá žiaden zisk ani nepoberá odmenu, neplatí žiadne odvody
 • zdravotné poistenie však musí platiť dobrovoľne v rovnakej min. Výške ako živnostník
Dane
 • daň z príjmov 15 % (pri výnosoch do 49 790 eur), nad túto sumu je daň 19 % alebo 25 %,
 • možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60 % príjmov
 • spoločník platí daň z dividend vo výške 7 %
 • s.r.o. platí daň z príjmov vo výške 15 %, respektíve 21 %
Partneri v podnikaní
 • napr. spolupráca formou dohody na základe zmluvy
 • spoločnosť môže mať až 50 spoločníkov
 • zmluvná spolupráca
Zverejňovanie firemných informácií
 • živnostník nie je v zmysle zákona povinný zverejňovať výsledky hospodárenia ani iné informácii o podnikaní, možno ho však nájsť v databáze dlžníkov napríklad Sociálnej poisťovne
 • s.r.o. je v zmysle zákona povinná zverejňovať viaceré údaje o spoločnosti, ako aj účtovnú závierku

Ako sme už v úvode načrtli, čo je pre jedného výhodou, je pre iného limitom a rovnaké platí aj v podnikaní. Pred začiatkom každého podnikania je tak dôležité dôkladne si zvážiť viaceré aspekty s ním súvisiace a zvoliť formu podnikania najviac vyhovujúcu pre daný čas a činnosti. Počas podnikania sa veci môžu meniť a meniť možno aj formu podnikania (pri niektorých je potrebné zvážiť zákonné obmedzenia).

Či už si zvolíte takú alebo inú formu podnikania, vždy vám radi poradíme.

Váš tím
Urbanek účtovníctvo


Predchádzajúci článok Digitalizácia účtovníctva – možnosť alebo povinnosť? Ďalší článok Novinky v stravovaní zamestnancov od 1.1.2023

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.