Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty

  26 October, 2022
Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty

Prenajímate nehnuteľnosť? Ak váš obrat presiahne 49 790 € za rok, vzniká vám povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH.

Pri prenájme nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, je potrebné sledovať obrat z tohto prenájmu. Prenájmom nehnuteľnosti sa rozumie opakovaná činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Obrat sa sleduje za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a povinnosť registrácie za platiteľa DPH je po dosiahnutí obratu 49 790 €. 

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty môže byť aj na báze dobrovoľnosti. Ak je predmetná nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príjem z prenájmu sa delí medzi manželov rovným dielom a obrat sa sleduje za každého z manželov osobitne, ak sa nedohodnú inak. Po dosiahnutí obratu je povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí obratu. 

Zdaňovanie nájomného podlieha § 38 ods. 3 a 5 zákona o DPH, podľa ktorého je nájom oslobodený od DPH ak sa to netýka krátkodobého ubytovania t.j. menej ako 3 mesiace, prenájom parkovacích miest, nájom trvalo inštalovaných zariadení a strojov a nájom bezpečnostných schránok.

Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že predmetný nájom nebude od DPH oslobodený pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú registrované ako platitelia. Nesmie ísť však o nájom bytu, rodinného domu alebo apartmánu v bytovom dome alebo jeho časti. 

Neviete si rady? Sme tu pre Vás - účtovníctvo Bratislava.

Odpočítanie DPH z výdavkov, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti je možné len v takej výške v akej podlieha tento prenájom DPH. Ak sa predmetná nehnuteľnosť prenajíma s oslobodením od DPH, tak nie je možné odpočítať si z výdavkov žiadnu DPH.

Po registrácii sa každý platiteľ stáva najskôr mesačným platcom DPH a až po roku môže požiadať o zmenu na kvartálneho platcu, ak jeho obrat nepresiahne výšku 100 000 €. Platca DPH má povinnosť mesačne podávať Daňové priznanie a Kontrolný výkaz do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho mesiaca, ktorého sa to týka.

Čítajte viac.


Predchádzajúci článok Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru do 22 € Ďalší článok Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.