Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023 | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023

  06 March, 2023
Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023

Nová dohoda o pracovnej činnosti od 1.1.2023 umožňuje odpracovať až 10 hodín týždenne za rok maximálne 350 hodín alebo 520 hodín ročne pre sezónnu prácu. Dohoda môže trvať najviac 12 mesiacov a musí obsahovať dohodnutú prácu, odmenu, rozsah pracovného času a dátum ukončenia. Odmena je splatná do konca ďalšieho mesiaca po práci.

Ukončenie pracovnej činnosti

Dohoda o práci môže byť okamžite ukončená s podmienkami pre okamžité ukončenie. Ak nie je v dohode upravený spôsob ukončenia, zamestnanci a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na dátume ukončenia alebo dostať výpoveď s 15-dňovou výpovednou dobou.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2023

Od 1.1.2023 budú zamestnávatelia rozlišovať medzi bežnou dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Za sezónne práce sa považuje práca, ktorá je závislá od striedania ročných období, opakuje sa každoročne a nepresahuje 8 mesiacov. Limitácia na 520 odpracovaných hodín ročne umožní odpracovať aj viac ako 10 hodín ale nesmie presiahnuť 40 hodín za týždeň. Odmena sa vypláca najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Povinnosti dohodára

Pracovník s dohodou musí riadne a zodpovedne plniť pracovné povinnosti stanovené v dohode a dodržiavať jej podmienky.

 • Prácu vykonáva osobne a dodržiava predpisy týkajúce sa BOZP a iné predpisy.
 • Je potrebné včas oznámiť a vydokladovať neprítomnosť na pracovisku.
 • Zamestnávateľ ospravedlní dočasnú absenciu (zo zdravotných dôvodov, či pre čerpanie rodičovskej dovolenky atď.)
 • Za čas neprítomnosti v práci nemá zamestnanec nárok na odmenu.
   

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ musí zabezpečiť primerané pracovné podmienky, informovať zamestnanca o BOZP a dodržiavať dohodnuté podmienky a zaručiť odmenu za prácu.

Zamestnávateľ musí viesť evidenciu dohôd o práci a pracovného času dohodárov.

Novela Zákonníka práce zaviedla zamestnávateľom povinnosť poskytovať písomnú informáciu zamestnancom - dohodárom o dňoch a časových úsekoch, kedy môže byť požadované vykonávanie práce. Zamestnávateľ musí zamestnanca informovať o výkone práce najmenej 24 hodín pred začatím práce. Ak zamestnávateľ neplní tieto povinnosti, dohodári majú nárok na náhradu najmenej 30 % odmeny.

Odvodová odpočítateľná položka a jej výška

 • Od 1.1.2023 sa v zákone o sociálnom poistní zavedú dve nové odpočítateľné položky.  
 • odvodová odpočítateľná položka vo výške 200 eur nahradí výnimku z dôchodkového poistenia pre dohodárov - študentov a dôchodcov.
  odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci a jej výška v roku 2023 bude 605,50 eura.
   

Ďalší článok Kedy sa vám oplatí externý účtovník?

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.