Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa v roku 2021


Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa a jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“). V zmysle ustanovenia § 33a zákona o dani z príjmov si však už daňovníci môžu nejaký čas uplatňovať aj daňový bonus na úroky zaplatené z hypotéky.

V aktuálnom článku si priblížime samotný pojem daňový bonus na dieťa, výšku mesačného a ročného daňového bonusu v roku 2021, osoby, ktoré majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa predstavuje daňové zvýhodnenie pre daňovníka, prostredníctvom ktorého sa priamo znižuje daň z príjmov fyzickej osoby. Uplatnenie nároku na daňový bonus sa realizuje nasledovnými spôsobmi:

• zvýšením čistej mzdy zamestnanca, ak sa uplatňuje mesačne,
• znížením dane z príjmov z zamestnanca pri ročnom zúčtovaní dane v daňovom priznaní k dani z príjmov,
• znížením dane z príjmov u samostatne zárobkových osôb v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Výška daňového bonusu na dieťa vplýva je priamo naviazaná na sumu životného minima, ktorá sa mení každý rok 1. júla. Od 1.7.2021 platia nasledovné sumy daňového bonusu na vyživované dieťa:

• daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku dieťaťa vo výške 46,44 eur mesačne,
• daňový bonus na dieťa nad 6 rokov veku dieťaťa za mesiace januára až jún 2021 v sume 23,22 eur,
• daňový bonus na dieťa nad 6 rokov do 15 rokov veku dieťaťa za mesiace júl až december 2021 v sume 39,47 eur,
• daňový bonus na dieťa nad 15 rokov veku dieťaťa za mesiace júl až december 2021 v sume 23,22 eur.

Upozornenie:
Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa prostredníctvom podaného daňového priznania, je povinný k daňovému priznaniu doložiť doklady preukazujúce vznik nároku na daňový bonus, pričom ide o nasledovné doklady:

- kópia rodného listu dieťaťa, alebo výpis z rodného listu, prípadne doklad o osvojení dieťaťa, alebo sobášny list,

TIP: Ak daňovník predložil v minulosti potrebné doklady a nič sa v nich medzitým nezmenilo, po ďalšie roky už nemusí tieto doklady opätovne predkladať.

- potvrdenie zo školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na základnej, strednej alebo vysokej škole, prípadne potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
- potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa vzniká daňovníkovi, ktorý spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, musí však pritom zároveň dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to nasledovným spôsobom:

• musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, prípadne zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane).

TIP: 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3 738 eur.

• vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov,
• preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom).

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

Upozornenie:
Ak posudzované príjmy daňovníka za rok 2020 nedosiahli zákonom predpísanú výšku zdaniteľných príjmov pre účely uplatnenia nároku na daňový bonus, daňovník však poberal niektorý z príspevkov vyplácaných v rámci pomoci poskytovanej pri pandémii (Prvá pomoc, Prvá pomoc Plus, pandemické nemocenské, pandemické ošetrovné), môže si tieto príjmy započítať do úhrnu zdaniteľných príjmov na účely uplatnenia nároku na daňový bonus na vyživované dieťa.

Čo hovoria naši klienti?

"Spolupráca s Natáliou Urbánek splnila všetky naše očakávania. V odbornosti, prístupe, ale aj ochote vždy nájsť potrebné informácie."

Tomáš Lukáč a Kristián Boka
Apartmet Holdings Slovensko s.r.o.

VIAC >

„Odporúčam služby Natálie Urbánek, mám v nej 100 % dôveru, že moje účtovníctvo je v správnych rukách.“

Gabriel Juriš
G&J Finance Consulting

VIAC >

„So službami Ing. Natálie Urbánek som nadmieru spokojný. Vysoká odbornosť, flexibilný a ľudský prístup. Môžem len odporúčať.“

Bc.Martin Nestor
Nestor Capital Investment s.r.o.

VIAC >

"On the whole, I am very satisfied with her and look forward to working with her for many years to come.“

Bernhard Rader
Aviation4Life s.r.o.

VIAC >

"Natália je priama, svedomitá, pracovitá. Priniesla nám novú chuť do podnikania, poriadok a oveľa pokojnejší spánok.“

Vlado Kýbl Mgr.Art.
konateľ, INLUX s.r.o.

VIAC >

Kontaktujte nás

    Zverte vaše ekonomické a daňové záležitosti do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami s vedením účtovníctva a daní, a vždy aktuálnym prehľadom v legislatíve. Zlepšíme finančnú situáciu vašej firmy a ušetríme váš čas a peniaze. 

    © CountOnUs s.r.o. 2021. Všetky práva vyhradené.

    crossmenuchevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram