Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2021

Daňovník si môže okrem daňového bonusu na dieťa uplatniť aj daňový bonus na zaplatené úroky, ktoré sa vypočítavajú z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe zmluvy o úvere na bývanie, najviac však zo sumy vo výške 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je rodinný dom alebo byt.
Daňový bonus na zaplatené úroky sa však vzťahuje len na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozornenie:
Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňový bonus na zaplatené úroky sa mohol po prvýkrát uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017.

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak spĺňa nasledujúce podmienky:

• ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov, najviac však 35 rokov,
• priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

TIP: Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárske Slovenskej republiky v roku 2020 dosiahla výšku 1 133 eur, pričom 1,3-násobok z tejto sumy predstavuje 1 472,90 eur. Uvedená suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2021.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výška 400 eur za rok.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi, pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné, aby aj tento spoludlžník splnil podmienku veku, pričom priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Upozornenie:
Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatňovať až po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, a to nasledovným spôsobom:

• u svojho zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
• podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky u svojho zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň, je povinný predložiť zamestnávateľovi do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia potvrdenie vystavené veriteľom (bankou) a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať aj čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky, je povinný k daňovému priznaniu priložiť kópiu potvrdenia vystaveného veriteľom (bankou), ktorá je povinnou zákonnou prílohou daňového priznania. Veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom

Poznámka: Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Čo hovoria naši klienti?

"Spolupráca s Natáliou Urbánek splnila všetky naše očakávania. V odbornosti, prístupe, ale aj ochote vždy nájsť potrebné informácie."

Tomáš Lukáč a Kristián Boka
Apartmet Holdings Slovensko s.r.o.

VIAC >

„Odporúčam služby Natálie Urbánek, mám v nej 100 % dôveru, že moje účtovníctvo je v správnych rukách.“

Gabriel Juriš
G&J Finance Consulting

VIAC >

„So službami Ing. Natálie Urbánek som nadmieru spokojný. Vysoká odbornosť, flexibilný a ľudský prístup. Môžem len odporúčať.“

Bc.Martin Nestor
Nestor Capital Investment s.r.o.

VIAC >

"On the whole, I am very satisfied with her and look forward to working with her for many years to come.“

Bernhard Rader
Aviation4Life s.r.o.

VIAC >

"Natália je priama, svedomitá, pracovitá. Priniesla nám novú chuť do podnikania, poriadok a oveľa pokojnejší spánok.“

Vlado Kýbl Mgr.Art.
konateľ, INLUX s.r.o.

VIAC >

Kontaktujte nás

    Zverte vaše ekonomické a daňové záležitosti do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami s vedením účtovníctva a daní, a vždy aktuálnym prehľadom v legislatíve. Zlepšíme finančnú situáciu vašej firmy a ušetríme váš čas a peniaze. 

    © CountOnUs s.r.o. 2021. Všetky práva vyhradené.

    crossmenuchevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram