Finančný príspevok na stravovanie alebo stravné lístky?

Dňa 4. februára 2021 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 311/2021 Z. Z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákonník práce“). Novela Zákonníka práce vstúpila do účinnosti 1. marca 2021 a priniesla do praxe viaceré dôležité zmeny oblasti stravovania zamestnancov. Po novom si tak niektorí zamestnanci môžu vybrať, či im zamestnávateľ poskytne stravovacie poukážky (tzv. gastro lístky) alebo finančný príspevok na stravovanie. V článku si priblížime základné informácie súvisiace s problematikou stravovanie a pozrieme sa aj na najdôležitejšie čísla.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie

Nová právna úprava aj naďalej ustanovuje, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov na všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v jeho blízkosti, ku ktorým pribudli aj ďalšie možnosti. Zákonník práce ďalej ustanovuje, že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby napríklad formou donáškovej služby.

Finančný príspevok na stravovanie ako alternatíva gastro lístkov

Doterajšia prax ukázala, že väčšina zamestnávateľov si vyberá jednoduchšiu možnosť v podobe zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom gastro lístkov a zamestnanci viac využívajú stravné lístky na platbu rodinných nákupov, ako za obedy v reštauráciách. Cieľom novej legislatívy tak bolo poskytnúť zamestnávateľovi možnosť rozhodnúť sa, či prispeje zamestnancovi na stravovanie formou stravovacích poukážok alebo mu vyplatí finančný príspevok. Zákon však obsahuje aj negatívne vymedzenie, kedy ustanovuje skupinu zamestnancov, ktorí takúto voľbu nemajú.


Kto má nárok na stravovanie?

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnanca najmenej v sume 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

TIP: Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom finančný príspevok na stravovanie?

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom v nasledujúcich prípadoch:

• ak nemôže zabezpečiť zamestnancom v dôsledku podmienok na pracovisku,
• ak nemôže zabezpečiť stravovanie žiadnym iným zákonom ustanoveným spôsobom,
• ak zamestnanec nemôže na základe lekárskeho potvrdenia zo zdravotných dôvodov využiť žiadny zo zákonnom ustanovených spôsobov,
• ak ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a tento nemá zabezpečené stravovanie v stravovacom zariadení zamestnávateľa, prípadne by akákoľvek forma stravovanie bola v rozpore s povahou takto vykonávanej práce.

Kedy má zamestnanec právo na výber medzi finančným príspevkom a gastrolístkom?

Zamestnávateľ musí umožniť voľbu medzi gastrolítkom alebo finančným príspevkom tým zamestnancom, ktorým nemusí zo zákona poskytnúť finančný príspevok tak, ako sme uviedli v predchádzajúcom odseku alebo v prípade, ak nezabezpečuje stravovanie pre zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení alebo stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. Zamestnanci, ktorí majú zabezpečené stravovanie v jedálni zamestnávateľa alebo formou caterginu či donášky, si tiež nemôžu zvoliť finančný príspevok.

TIP: V prípadoch, kde to zákon umožňuje, sa zamestnanci sami rozhodujú o tom, či si zvolia príspevok na stravovanie vo forme gastrolístku alebo prostredníctvom finančného príspevku. V žiadnom prípade o tom nerozhoduje ich zamestnávateľ. Zároveň platí, že zamestnanec môže zmeniť svoje rozhodnutie až po uplynutí 12 mesiacov od svojej pôvodnej voľby.

Trochu matematiky

Na záver by sme pripojili zopár dôležitých čísiel, ktoré vám pomôžu lepšie sa zorientovať v tejto problematike. Minimálna a maximálna výška finančného príspevku na stravovanie vychádza zo stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaná 5 až 12 hodín. Výška tejto sumy pre rok 2021 je ustanovená na 5,10 eur. Minimálna výška finančného príspevku alebo gastrolístka je 2,11 eur, najviac však 2,81 eur. Pri hodnote stravovacej poukážky 5,10 €, minimálny príspevok zamestnávatelia je súčasne aj maximálny. Ak zamestnávateľ̌ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, suma finančného príspevku na stravovanie musí́ byť najmenej 2,11 eur (55 % zo sumy 3,83 €) a najviac 2,81 eur (55 % z 5,10 eur).

Príklad: Finančný príspevok vs. Gastrolístok
Povinnosť zamestnávateľa pri zabezpečení stravovania zamestnanca Finančný príspevok v eur Stravný lístok v eur
Príspevok zamestnávateľa 2,11 2,11
Príspevok zamestnanca 0 1,72
Čistý príjem zamestnanca 2,11 2,11
Daňový výdavok zamestnávateľa 2,11 2,11

Čo hovoria naši klienti?

"Spolupráca s Natáliou Urbánek splnila všetky naše očakávania. V odbornosti, prístupe, ale aj ochote vždy nájsť potrebné informácie."

Tomáš Lukáč a Kristián Boka
Apartmet Holdings Slovensko s.r.o.

VIAC >

„Odporúčam služby Natálie Urbánek, mám v nej 100 % dôveru, že moje účtovníctvo je v správnych rukách.“

Gabriel Juriš
G&J Finance Consulting

VIAC >

„So službami Ing. Natálie Urbánek som nadmieru spokojný. Vysoká odbornosť, flexibilný a ľudský prístup. Môžem len odporúčať.“

Bc.Martin Nestor
Nestor Capital Investment s.r.o.

VIAC >

"On the whole, I am very satisfied with her and look forward to working with her for many years to come.“

Bernhard Rader
Aviation4Life s.r.o.

VIAC >

"Natália je priama, svedomitá, pracovitá. Priniesla nám novú chuť do podnikania, poriadok a oveľa pokojnejší spánok.“

Vlado Kýbl Mgr.Art.
konateľ, INLUX s.r.o.

VIAC >

Kontaktujte nás

    Zverte vaše ekonomické a daňové záležitosti do rúk profesionálom s bohatými skúsenosťami s vedením účtovníctva a daní, a vždy aktuálnym prehľadom v legislatíve. Zlepšíme finančnú situáciu vašej firmy a ušetríme váš čas a peniaze. 

    © CountOnUs s.r.o. 2021. Všetky práva vyhradené.

    crossmenuchevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram