Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa v roku 2021 | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa v roku 2021

  26 October, 2022
Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa v roku 2021

Podmienky uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa a jeho výšku upravuje § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“). V zmysle ustanovenia § 33a zákona o dani z príjmov si však už daňovníci môžu nejaký čas uplatňovať aj daňový bonus na úroky zaplatené z hypotéky.

V aktuálnom článku si priblížime samotný pojem daňový bonus na dieťa, výšku mesačného a ročného daňového bonusu v roku 2021, osoby, ktoré majú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021.

Čo je daňový bonus na dieťa? 

Daňový bonus na dieťa predstavuje daňové zvýhodnenie pre daňovníka, prostredníctvom ktorého sa priamo znižuje daň z príjmov fyzickej osoby. Uplatnenie nároku na daňový bonus sa realizuje nasledovnými spôsobmi: 

 • zvýšením čistej mzdy zamestnanca, ak sa uplatňuje mesačne, 
 • znížením dane z príjmov z zamestnanca pri ročnom zúčtovaní dane v daňovom priznaní k dani z príjmov,
 • znížením dane z príjmov u samostatne zárobkových osôb v daňovom priznaní k dani z príjmov. 

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2021 

Výška daňového bonusu na dieťa vplýva je priamo naviazaná na sumu životného minima, ktorá sa mení každý rok 1. júla. Od 1.7.2021 platia nasledovné sumy daňového bonusu na vyživované dieťa: 

 • daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku dieťaťa vo výške 46,44 eur mesačne, 
 • daňový bonus na dieťa nad 6 rokov veku dieťaťa za mesiace januára až jún 2021 v sume 23,22 eur,
 • daňový bonus na dieťa nad 6 rokov do 15 rokov veku dieťaťa za mesiace júl až december 2021 v sume 39,47 eur, 
 • daňový bonus na dieťa nad 15 rokov veku dieťaťa za mesiace júl až december 2021 v sume 23,22 eur. 

Upozornenie: 

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa prostredníctvom podaného daňového priznania, je povinný k daňovému priznaniu doložiť doklady preukazujúce vznik nároku na daňový bonus, pričom ide o nasledovné doklady:

 •  kópia rodného listu dieťaťa, alebo výpis z rodného listu, prípadne doklad o osvojení dieťaťa, alebo sobášny list, 

TIP: 

Ak daňovník predložil v minulosti potrebné doklady a nič sa v nich medzitým nezmenilo, po ďalšie roky už nemusí tieto doklady opätovne predkladať. 

 • potvrdenie zo školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na základnej, strednej alebo vysokej škole, prípadne potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, 
 • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. 

Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2021? 

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa vzniká daňovníkovi, ktorý spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, musí však pritom zároveň dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to nasledovným spôsobom: 

 • musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, prípadne zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane). 

TIP: 

6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3 738 eur. 

 • vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, 
 • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom). 

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí. 

Upozornenie: 

Ak posudzované príjmy daňovníka za rok 2020 nedosiahli zákonom predpísanú výšku zdaniteľných príjmov pre účely uplatnenia nároku na daňový bonus, daňovník však poberal niektorý z príspevkov vyplácaných v rámci pomoci poskytovanej pri pandémii (Prvá pomoc, Prvá pomoc Plus, pandemické nemocenské, pandemické ošetrovné), môže si tieto príjmy započítať do úhrnu zdaniteľných príjmov na účely uplatnenia nároku na daňový bonus na vyživované dieťa.


Predchádzajúci článok Výhody a nevýhody podnikania vo forme s.r.o. Ďalší článok Finančný príspevok na stravovanie alebo stravné lístky?

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.