Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov

  26 October, 2022
Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z príjmov

Prenajímate nehnuteľnosť a nemáte jasno v tom, ako sa takýto príjem zdaňuje? V prvom rade by ste mali vedieť, že pri uplatňovaní výdavkov záleží najmä na tom, či je nehnuteľnosť súčasťou obchodného majetku, alebo nie.

Fyzická osoba môže poskytovať prenájom nehnuteľnosti, ktorý je spojený len s poskytovaním základných služieb, aj bez živnostenského oprávnenia. 

V takomto prípade sa stačí registrovať na Daňovom úrade, kde prenajímateľovi pridelia DIČ. Podľa zákona sa treba zaregistrovať do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa nehnuteľnosť začala prenajímať.

 Príjem z prenájmu do výšky 500 € ročne je oslobodený od dane. 

Základ dane z prenájmu nehnuteľnosti je jeden z príjmov, ktorý sa neznižuje o nezdaniteľnú čiastku na daňovníka. 

V roku 2021 predstavuje nezdaniteľná čiastka na daňovníka sumu 4 511,43 €, pričom ak príjem fyzickej osoby nepresiahne polovicu tejto sumy, nemá povinnosť podávať daňové priznanie. 

V prípade ak je fyzická osoba zamestnaná a popri zamestnaní prenajíma nehnuteľnosť, je z pohľadu dane z príjmov výhodnejšie neuplatňovať si v zamestnaní nezdaniteľnú čiastku mesačne. 

Po skončení zdaňovacieho obdobia je povinnosť takéto príjmy vykázať v Daňovom priznaní fyzickej osoby typ B. Príjmy z prenájmu si vie daňovník znížiť len o reálne výdavky, ktoré súvisia s prenájom predmetnej nehnuteľnosti. Tieto reálne výdavky sa však nemôžu uplatniť v plnej výške, nakoľko 500 €  z príjmov je oslobodených a v rovnakom pomere sa musia krátiť aj výdavky v akom boli príjmy oslobodené. Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to podľa toho či predmetná nehnuteľnosť je zaradená v obchodnom majetku alebo nie. 

Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku sa nevykazuje Daňovému úradu. Ak si daňovník bude uplatňovať reálne výdavky ako keby bol zaradený v obchodom majetku, je povinný pri predaji predmetnej nehnuteľnosti príjem z predaja zdaňovať, aj keď ho bude mať v držbe viac ako 5 rokov. 

Oslobodenie od dane z príjmu pri predaji sa môže uplatniť až po uplynutí ďalších 5 rokov od vyradenia tejto nehnuteľnosti z obchodného majetku.

Výdavky pri nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku sú predovšetkým:

Výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti napr.: 

 • elektrická energia 
 • teplo na vykurovanie 
 • teplá úžitková voda 
 • pitná a úžitková voda pre domácnosti 
 • plyn 
 • ostatné služby ako služby za odvádzanie odpadovej vody z domácnosti 
 • osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome 
 • služby za používanie výťahu 
 • kontrola a čistenie komínov 
 • odvoz popola, smetí a splaškov 
 • čistenie žúmp 
 • vybavenie bytu spoločnou televíziou a rozhlasovou anténou a internet

Výdavky pri nehnuteľnosti zaradenej v obchodnom majetku : 

Okrem vyššie spomínaných výdavkov sa ako výdavok pri prenájme môžu uplatniť: 

 • odpisy tohto majetku 
 • výdavky na technické zhodnotenie nehnuteľnosti 
 • výdavky na opravy a udržiavanie 
 • poistenie nehnuteľností 
 • daň z nehnuteľnosti 
 • príspevok do fondu opráv a údržby 
 • výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytového priestoru 
 • úroky z úverov a pôžičiek na predmetnú nehnuteľnosť

Pri súčasnom nastavení daňového systému nie je možne pri prenájme nehnuteľnosti dosiahnuť daňovú stratu. Pokiaľ predmetnú nehnuteľnosť vlastnia manželia a majú ju v BSM (Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), môžu si príjem nehnuteľnosti rozdeliť v rovnakom pomere spolu s výdavkami a každý z manželov má nárok na oslobodenie do výšky 500 €.

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/prenajom-nehnutelnosti-situaci

 


Predchádzajúci článok Prenájom nehnuteľnosti z pohľadu dane z pridanej hodnoty Ďalší článok Registrácia § 7a prijatie/ dodanie služby z/do iného členského štátu

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.