Novinky v stravovaní zamestnancov od 1.1.2023 | CountOnUs, s.r.o.
Zobraziť

Novinky v stravovaní zamestnancov od 1.1.2023

  19 December, 2022
Novinky v stravovaní zamestnancov od 1.1.2023

Zvýšenie minimálnej sumy stravného a gastrolístky v elektronickej podobe, to sú najnovšie špeciality z dielne rezortu práce, ktoré prinesú zmeny pre zamestnancov a zamestnávateľov hneď v úvode Nového roka. Od 1. januára 2023 stúpne minimálna suma gastrolítska a stravovacie poukážky sa už budú vydávať v prevažne elektronickej podobe. Prechod z papierovej formy na elektronickú sa však bude konať postupne, zákon pozná aj jednu výnimku z prijatého pravidla.

Zamestnanci majú možnosť voľby. V čom spočíva?

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce povinný zabezpečiť zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má pritom aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Upozornenie: 
Uvedenú povinnosť však zamestnávateľ nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a ani voči zamestnancom, ktorým poskytuje finančný príspevok na stravovanie.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie pre zamestnancov najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení, 
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  • prípadne zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
  • Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny.
  • Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Novela Zákonníka práce účinná od 1.3.2021 zmenila spôsob vydávania stravných lístkov a do praxe zaviedla inštitút finančného príspevku na stravovanie. Zamestnanci si odvtedy môžu zvoliť, či im bude zamestnávateľ dávať gastrolístky alebo im vyplatí príslušnú sumu v peniazoch. Takéto rozhodnutie zamestnanca platí 12 meniť počas tejto doby ho nemožno meniť), pričom finančný príspevok musí zamestnávateľ poskytovať v rovnakej výške ako je suma gastrolístka. Vypláca sa tiež v rovnakom období ako gastrolístky.

  • Uvedené platí v prípade, že zamestnávateľ nezabezpečil stravovanie vo svojej alebo dohodnutej kantíne.

Čo je nové od 1.1.2023?

  • Od 1.1.2023 už nebude nutné, aby zamestnávateľ uzatváral so zamestnancami dohodu o zrážke zo mzdy, ako sú nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.
  • Ďalšou novinkou je zvýšenie stravného na pracovných cestách, ktorým rezort práce reagoval na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní, ktorý sa naposledy upravoval smerom nahor 1.9.2022. Minimálna suma stravného by sa od Nového roka mala zvýšiť na 5,10 eur z doterajších 4,80 eur.
  • Prvým januárom vstúpi do účinnosti aj časť Zákonníka práce, podľa ktorej sa stravné poukážky budú vydávať najmä v elektronickej podobe prostredníctvom tzv. elektronických kariet.

TIP: 
Výnimku z elektronizácie bude tvoriť situácia, kedy zamestnanec nemôže použiť elektronickú stravovaciu kartu počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti. Treba však povedať, že zákon pojem „blízkosť“ nedefinuje.

Prijaté zmeny sa dotknú aj podnikateľov v gastro sektore, pre ktorých to okrem iného znamená, že na to, aby mohli prijímať platby cez elektronické stravovacie karty, musia si nechať od poskytovateľ aktualizovať svoj platobný terminál. 


Predchádzajúci článok Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2023 Ďalší článok Výhody a nevýhody podnikania vo forme s.r.o.

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Vypočítajte si cenu mesačného paušálu alebo nas kontaktujte. Riešime široké spektrum problémov našich klientov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní a ekonómie.